Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Περίγραμμα Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

1. Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με τη δομή και τη διάρκεια σπουδών του Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ του ΤΕΙ Σερρών, στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση (6 μηνών) και   την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να οργανώνουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του λογιστηρίου.

Ειδικότερα η Πρακτική Άσκηση αφορά στα γνωστικά αντικείμενα :    

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων όλων των κατηγοριών, σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία,  το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
 • Σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και αναλυτικών καταστάσεων, κατάρτιση προϋπολογισμών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Εφαρμογή των αρχών και μεθόδων κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους.
 • Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.
 • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και της νομοθεσίας που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
 • Εφαρμογή των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ερμηνεία και ανάλυση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και σύνταξη σχετικών εκθέσεων και μελετών.
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων στατιστικών και οικονομικών μεθόδων μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη Λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς, καθώς  και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.

2. Εργασιακοί χώροι Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών διεξάγεται σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας και ειδικότερα:

Α. Ιδιωτικός τομέας

Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας που τηρούν λογιστικά βιβλία και διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια, όπως:

 • Βιομηχανία και βιοτεχνία, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.   
 • Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό).
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ.
 • Λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
 • Εταιρείες Συμβούλων.
 • Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά  γραφεία κ.λπ.
 • Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κ.λπ.
 • Εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές (logistics, transportation).
 • Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης και διανομής καυσίμων κ.λπ.    
 • Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.    
 • Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.

Β. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ που έχουν λογιστικό και φορολογικό αντικείμενο, όπως:

 • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Δημόσιους Οργανισμούς.
 • Νομαρχίες.
 • Δήμους.
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις.
 • Επιμελητήρια.
 • Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων.
 • Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών κ.λπ.

3. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα  Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνεται, σε συνεργασία του Επόπτη της Πρακτικής άσκησης και του υπευθύνου της μονάδας ή υπηρεσίας, ώστε ο χρόνος του σπουδαστή να κατανέμεται σε όλα τα τμήματα που σχετίζονται με το αντικείμενό του, με επιδίωξη ο σπουδαστής να αποκτήσει εμπειρίες, κατά το δυνατόν, στο μεγαλύτερο εύρος των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για το λόγο αυτό εφόσον κριθεί αναγκαίο, από τον Επόπτη της Πρακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής μπορεί να μετακινηθεί σε διάφορες μονάδες ή υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

4. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών και την ανάληψη πρωτοβουλιών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και σε συνεργασία με τους σπουδαστές και τους υπευθύνους των μονάδων, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

5. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, όπως προσδιορίζεται στο περίγραμμα αυτό, είναι έξι (6) μήνες, κατά τους οποίους οι σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής ασκούνται στα αντικείμενα και στις δραστηριότητες της μονάδας ή υπηρεσίας άσκησης, που σχετίζονται με την ειδικότητα του Λογιστή.

Κορυφή σελίδας